1. Postup při uzavření Smlouvy

Společnost Business for all s.r.o. se sídlem Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3, IČ: 06107524 (dále jen „Provozovatel“), a zákazník, který je podnikatelem uzavírají Smlouvu o zajištění inzerce (dále jen „Smlouva”) v produktech a souvisejících službách nabízených provozovatelem (dále jen „produkty“), v rozsahu a za podmínek uvedených ve Smlouvě a těchto Všeobecných obchodních podmínkách (dále jen “VOP”). Smlouvou projevují provozovatel a zákazník vůli zřídit mezi sebou závazek a řídit se obsahem Smlouvy.

Smlouva je uzavírána v ústní nebo písemné formě, prostřednictvím telefonu nebo webového formuláře. Smlouva je uzavřena, jakmile došlo k dohodě o jejích podstatných náležitostech a strany si ujednaly prostřednictvím telefonu nebo webového formuláře její obsah. Při uzavírání Smlouvy prostřednictvím telefonu sdělí provozovatel zákazníkovi základní údaje o klientovi, identifikaci zákazníka a účel hovoru, následně je smlouva uzavřena prostřednictvím zaznamenaného hlasového souhlasu. Provozovatel dále sdělí zákazníkovi – podnikateli – jeho identifikační údaje, včetně identifikačního čísla, pod kterým je zapsán do obchodního či živnostenského rejstříku, případně jeho daňové identifikační číslo (DIČ), pokud je podnikatel plátcem daně z přidané hodnoty (DPH). Zákazník – podnikatel tyto identifikační údaje provozovateli potvrdí, popřípadě opraví tak, že uvede své aktuální, úplné a pravdivé identifikační údaje. Jedná-li za podnikatele pověřená osoba, pověřená při provozu obchodního závodu určitou činností, uvede tato osoba své jméno a příjmení a své oprávnění k jednání.

Smlouva včetně Všeobecných obchodních podmínek, které jsou její nedílnou součástí, představuje smlouvu mezi provozovatelem a zákazníkem a v celém rozsahu nahrazuje jakákoliv jiná předchozí ústní, písemná či jiná ujednání a zadání, týkající se zveřejnění inzerce zákazníka v příslušném produktu provozovatele. Za písemnou formu se považuje rovněž elektronická forma – e-mail.

Veškeré dodatky a změny týkající se uzavřené Smlouvy musí být sjednány na základě výslovné dohody smluvních stran ve formě, kterou byla uzavřena Smlouva. V případě, že se jednalo o ústní smlouvu uzavřenou prostřednictvím telefonu, musí být dodatky a změny sjednány toliko v písemné formě. Za písemnou formu se v tomto případě nepovažuje elektronická forma, tj. e-mail.

2. Pravidla Inzerce

Zákazník má možnost rozšířit své základní údaje v databázi o podrobný popis své činnosti, logo, kategorie, klíčová slova a další údaje.

Provozovatel neodpovídá za dočasnou nedostupnost služeb, nicméně bude vždy v co nejvyšší míře usilovat o znovuzprovoznění služeb a jejich bezproblémový chod.

Provozovatel neodpovídá za obsah informací (textů, obrázků, souborů) zveřejňovaných Zákazníky v inzerci. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah (jeho pravdivost, přesnost, úplnost a formu) materiálů zveřejňovaných v inzerci ani za jednání Zákazníků.

Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných Zákazníkem.

Odkazy v záznamech Zákazníků mohou vést na webové stránky třetích stran.

Uživatel se zavazuje, že nebude vyvíjet žádnou aktivitu, která by vedla k poškozování konkurence nebo byla nekalou soutěží.

Uživatel se zavazuje vkládat jen pravdivé a věcné informace, nepoužívat vulgarismy a nezneužívat tento web k osobním útokům vůči jiným osobám nebo jinému neetickému jednání.

Uživatel má právo požádat o zrušení svého účtu.

3. Poskytované služby

V základním režimu má Zákazník možnost o sobě publikovat základní a veřejně dostupné údaje.

V rozšířeném režimu má Zákazník možnost vyplnit popis své činnosti, poskytovaných služeb a produktů. Dále možnost doplnit klíčová slova, která charakterizují jeho činnost a zvyšují tak dohledatelnost Zákazníka. Zákazníci v rozšířeném režimu jsou zvýhodňováni vůči Zákazníkům v základním režimu.

Zákazník může využít službu reference (komentáře), které mu mohou pomoci zvýšit důvěryhodnost jeho podnikání a tím i získat nové klienty.

Provozovatel ve vlastním zájmu dbá na kvalitu a pravdivost referencí. Nenese však zodpovědnost za případné chyby nebo nepravdivé údaje vložené uživateli.

Jeden autor může na jednu firmu napsat pouze jednu referenci. Pokud firma pro daného zákazníka realizovala více zakázek, je možné referenci upravit a rozšířit popis a rozsah realizované práce.

Zákazník má právo prostřednictvím Provozovatele údaje o sobě aktualizovat, doplňovat či měnit.

4. Doba trvání smlouvy

Smlouva je uzavírána na dobu určitou v délce trvání jeden kalendářní rok, pokud není dohodnuto jinak s automatickým prodlužováním doby trvání smlouvy o další kalendářní rok, pokud jedna ze smluvních stran nedoručí nejméně 1 měsíce před uplynutím sjednané doby druhé smluvní straně výpověď smlouvy. Zákazník je povinen případnou výpověď smlouvy zaslat písemně, a to dopisem adresovaným na adresu sídla provozovatele.

Spuštění produktu/služby bude zahájeno do 3 kalendářních dní ode dne zaplacení celé sjednané ceny zákazníkem. Provozovatel si vyhrazuje právo odložit sjednané datum spuštění nového produktu, pokud ze strany zákazníka nebude zaplacena sjednaná cena produktu, a to o dobu prodlení zákazníka se zaplacením sjednané ceny produktu.

Provozovatel nabízí elektronické produkty v různém rozsahu a různých cenových hladinách. Zákazník má, za podmínek stanovených těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, možnost přechodu na vyšší rozsah elektronických produktů (a tedy i na vyšší cenovou hladinu).

Pokud dojde v průběhu trvání smluvního období produktu z nižší cenové hladiny k přechodu na produkt vyšší cenové hladiny, může být cena tohoto nově sjednaného produktu ponížena o cenu zaplacenou za puvodní produkt na zbytek původně sjednaného smluvního období.

Smluvní období nově sjednaného produktu ve vyšší cenové hladině se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami a počíná běžet datem spuštění nového produktu.

5.Odstoupení od smlouvy a předčasné ukončení trvání smlouvy

Provozovatel může od smlouvy kdykoli okamžitě odstoupit, jestliže je zákazník v prodlení s úhradou ceny za již poskytnuté produkty nebo služby nebo sjednané produkty a služby na základě jiné Smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a zákazníkem.

Při odstoupení provozovatele od smlouvy z výše uvedeného důvodu se zákazník zavazuje uhradit provozovateli smluvní pokutu ve výši ceny sjednaného produktu. Tímto není dotčen nárok provozovatele na náhradu vzniklé škody v celé rozsahu.

Zákazník je oprávněn písemně předčasně ukončit trvání již uzavřené smlouvy v případě, že doručí prokazatelně písemně na e-mailovou adresu provozovatele: bfa@businessforall.cz návrh na okamžité ukončení trvání smlouvy s uvedením podstatných důvodů nebo bez důvodu a současně uhradí provozovateli celou sjednanou cenu služby či produktů ve výši sjednané ve Smlouvě. Smlouva je ukončena pouze za předpokladu, že zákazník uhradí provozovateli celou sjednanou cenu služby.

6. Platební podmínky

Zákazník se zavazuje uhradit provozovateli cenu stanovenou ve Smlouvě. Cena za poskytnuté produkty a služby je splatná po uzavření Smlouvy, a to do 14 kalendářních dnů na bankovní účet provozovatele uvedený ve faktuře.

Zákazník udělil uzavřením smlouvy provozovateli souhlas k zasílání faktur a daňových dokladu v elektronické podobě elektronickou cestou ve smyslu ustanovení § 26 odst. 3 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Elektronicky vyhotovené faktury a daňové doklady jsou smluvními stranami považovány za plnohodnotné.

Pokud je zákazník v prodlení s platbou, zavazuje se provozovateli uhradit náklady spojené s vymáháním dlužné částky.

Má-li zákazník vuči provozovateli závazky v dříve splatných produktech nebo službách podle jiných smluv, může úhradu podle poslední uzavřené Smlouvy provozovatel započítat na úhradu těchto dříve splatných závazků.

Ke zdanitelnému plnění dojde okamžikem zveřejnění inzerce na internetových stránkách či serverech provozovaných provozovatelem.

7. Souhlas se zpracováním a uveřejněním údajů, změna údajů

Zákazník poskytuje souhlas s uveřejněním svých osobních či identifikačních údajů (osobní a identifikační údaje dále společně jen „údaje“) v produktech a službách nabízených provozovatelem včetně šíření obsahu produktů a služeb provozovatele na internetu a v partnerských distribučních sítích a dále s využitím těchto údajů pro marketingové účely, zasílání obchodních sdělení a anketní průzkum.

Osobní a identifikační údaje zákazníka jsou zpracovávány elektronicky. Zákazník byl seznámen rovněž s informacemi a svými právy v rozsahu dle § 11 zákona č. 101/2000 Sb., tedy zejména s tím, že poskytnutí jeho souhlasu je dobrovolné, že má v souladu se zákonem právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu. Bezplatné změny a aktualizace osobních a identifikačních údajů v pruběhu trvání i po skončení Smlouvy lze provádět e- mailem na adrese bfa@businessforall.cz.

Zákazník je oprávněn kdykoliv souhlas se zpracováním či uveřejňováním osobních údajů podle tohoto článku Všeobecných obchodních podmínek doporučeným dopisem adresovaným provozovateli odvolat. Má-li odvolání za následek snížení nebo znemožnění rozsahu plnění ze strany provozovatele, nemá zákazník nárok na žádnou kompenzaci a je povinen uhradit sjednané služby v plné výši dle Smlouvy.

Při uzavření Smlouvy se zákazník mohl vyjádřit, zda si nepřeje být kontaktován za účelem marketingu.

Zákazník podpisem Smlouvy vyjádřil svůj souhlas s tím, že uveřejnění v produktech a prostřednictvím služeb nabízených provozovatelem umožňuje vyhledání jeho identifikačních, kontaktních a jiných údajů poskytnutých provozovateli na základě Smlouvy dle jakéhokoli zadaného vstupního údaje (dostateně určujícího pro vyhledání kontaktů).

Souhlasy a závazky zákazníka podle tohoto článku Všeobecných obchodních podmínek zůstávají v platnosti i po skončení platnosti smlouvy mezi provozovatelem a zákazníkem.

8. Závěrečná ustanovení

Provozovatel je oprávněn postoupit svá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy na třetí osobu/osoby. O takovém postoupení bude provozovatel zákazníka písemně informovat.

Provozovatel a zákazník se dohodli, že všechny spory vznikající ze Smlouvy a Všeobecných obchodních podmínek a v souvislosti s nimi, budou řešeny pokud možno nejprve smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny u obvodního soudu v Praze.

Smlouva a tyto Všeobecné obchodní podmínky se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Provozovatel je oprávněn jednostranně měnit tyto Všeobecné obchodní podmínky.

Znění Všeobecných obchodních podmínek, je k dispozici v sídle společnosti provozovatele nebo na webové stránce www.businessforall.cz, vždy ve verzi k datu jejich platnosti a účinnosti.

V případě, že některá část těchto Všeobecných obchodních podmínek či Smlouvy bude považována za neplatnou, neúčinnou nebo v rozporu s platným právním řádem, ostatní ustanovení zůstávají i nadále v platnosti.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 20.05.2017.